Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại phiên họp ĐHĐCĐ Tổng Công ty năm 2021

18/06/2021 09:37

Hướng dẫn tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại phiên họp ĐHĐCĐ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP năm 2021.

Comment

Minimum of 10 words Accented Vietnamese Does not contain links

Post a comment