Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công rực rỡ

12/06/2020 16:31

Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ Tổng cổng ty Lắp máy Việt Nam- CTCP đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đinh Thị Lan Duyên- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ quận ủy. Tham gia đại hội có 135 đại biểu chính thức đại diện cho 220 Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, các khách mời là Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT các công ty thành viên LILAMA.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP ( LILAMA) lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm Tổng công ty đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoàn thành các dự án đúng tiến độ đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu qủa; đồng thời tích cực triển khải thực hiện Đề án tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty.

Với phương châm “ Dân chủ- Đoàn kết- Kỷ cương- Trí tuệ- Đổi mới” Đại hội cần tập trung đánh giá những kết quả đã làm được, chưa làm được, những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp tốt nhất để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV và đoàn Đại biểu đi dự Đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng, lần thứ XXVI.

Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Viêt Nam- CTCP hiện nay có 17 chi bộ trực thuộc, tổng số 220 đảng viên ( 205 đảng viên chính thức và 15 đảng viên dự bị), trong nhiệm kỳ đã thực hiện giải thể 07 chi bộ và thành lập 04 chi bộ ở các đơn vị mới thành lập tại các dự án, tiếp nhận 01 chi bộ chuyển đến. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 21 đảng viên chuyển đến và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đi cho 75 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XXIII và Chỉ thị của Quận ủy Hai Bà Trưng, Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, Đảng ủy đã thường xuyên đôn đốc các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị quan tâm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, xuất sắc để giới thiệu kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020 toàn bộ Đảng bộ đã xem xét, đề nghị Quận ủy ra quyết định kết nạp được 68 đảng viên mới, giới thiệu 160 quần chúng đi học lớp đối tượng cảm tình Đảng, các chỉ tiêu này đều vượt mục tiêu đề ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, trọng tâm là thực hiện đồng bộ có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong những năm qua, Đảng ủy đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục phong phú, thực hiện gắn kết các hoạt động sinh hoạt thường kỳ của Đảng ủy, Chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội với truyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các Chi bộ thường xuyên đưa vào sinh hoạt, cán bộ đảng viên tích cực hưởng ứng.

 Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP đã chỉ đạo toàn Đảng bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIII, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIII đã đề ra; nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu, kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn. Cụ thể:

Trong sản xuất kinh doanh, Giai đoạn 2015- 2020, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam –CTCP cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXIII đề ra, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động với mức thu nhập ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt chế độ chính sách, đời sống của người lao động được ổn định. Cụ thể: giai đoạn này, Tổng công ty đã hoàn thành bàn giao đưa vào vận hành các dự án lớn, trọng điểm Quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhà máy Xi măng Tân Thắng và đặc biệt là Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 1200MW đã hoàn thành vượt tiến độ do Quốc hội đề ra 01 năm, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đất nước.

Hiện nay, Tổng công ty đang triển khai thi công nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước như: Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Đường ống Nam Côn Sơn, Nhà máy Lọc hóa dầu Long Sơn, Nhiệt điện Vân Phong và các dự án tại nước ngoài: Nhà máy phân đam A/U tại Brunei. Tổng công ty đã chỉ đạo, điều hành các Ban Dự án, các công ty thành viên tập trung nguồn lực, thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu của các dự án.  

Qua các dự án, LILAMA đã từng bước khẳng định vững chắc vai trò là nhà tổng thầu EPC có uy tín, được các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tin tưởng; hiện nay nhiều dự án lớn, trọng điểm của đất nước đều có sự tham gia của LILAMA.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Công tác tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị, quản lý tài chính, đầu tư phát triển được thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định hiện hành, tuân thủ pháp luật của Nhà nước; thường xuyên kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, chăm lo xây dựng lực lượng công nhân, lao động sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên; giữ tốt đoàn kết nội bộ, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp; duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Xây dựng và chỉ đạo có hiệu qủa các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị, phát huy tốt vai trò đại điện người lao động của tổ chức Công đoàn, vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Ban nữ công quần chúng, chăm lo công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, Không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nhiệt tình, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường phối kết hợp sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ với chính quyền trong xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hai là, thực hiện tốt công tác cán bộ Đảng ủy và các Chi bộ nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy và hiệu quả quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đặc biệt là những cán bộ trẻ, có năng lực.

Ba là, Duy trì chế độ sinh hoạt, đề cao nguyên tắc tập trung tập trung dân chủ, quyết tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng bám sát cơ sở, nâng cao trách nhiệm của các Đảng viên phụ trách lĩnh vực, các Bí thư Chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Bốn là, Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của cơ sở, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, các hành vi tiêu cực, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm các quy chế, quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong đơn vị bám sát Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền để cán bộ, công nhân, viên chức nắm được Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 5 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Bùi Đức Kiên được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin: Thảo Chi, ảnh: Đức Bảo

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận