Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023 11:39

Sáng nay (ngày 30/6) tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, về phía LILAMA có ông Bùi Đức Kiên- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Tuấn- Tổng giám đốc Tổng công ty - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng- Phó TGĐ - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hữu Thành- Phó TGĐ- thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó TGĐ; Các ông bà trong Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và các cổ đông về dự.

Tại Đại hội, các cổ đông của LILAMA đã được nghe trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; và nhiều văn bản quan trọng khác.

Năm 2022, mặc dù đại dịch Covid 19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động kinh tế xã hội của nước ta vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và tính bất ổn cao. Tuy vậy, bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao độ, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty, đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao thích ứng với bối cảnh kinh tế xã hội, đưa LILAMA  vượt qua khó khăn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩ vụ ngân sách với nhà nước.

Cụ thể: doanh thu năm 2022 đạt 2.692,2 tỷ đồng, tương đương 91,5% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 32,0 tỷ dồng (110,4%  so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 30,3 tỷ đồng.

Ông Bùi Đức Kiên - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cố gắng nâng cao trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổng công ty trên lợi ích cá nhân, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhất, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với Ban điều hành Tổng công ty để cùng đưa LILAMA vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng tới phát triển ổn định và bền vững. Các nhiệm vụ, nhóm giải pháp cần được triển khai thực hiện như sau:  Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, các tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2023 và các năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần, thoái vốn nhà nước theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, các dự án/ công trường hiện hữu và tiềm năng, những yếu tố ảnh hưởng đối với thị trường, cùng với thực trạng sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau: doanh thu năm 2023 đạt 4.831,0 tỷ đồng, tương đương với 179,4%  so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 36 tỷ đồng (112,5% so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước là: 40 tỷ đồng.

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h10 phút cùng ngày.

Thảo Chi- Ảnh: Đức Bảo

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận