Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

28/06/2024 14:09

Sáng ngày 28/6 tại Hà Nội, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có ông Nguyễn Phúc Hưởng- Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, ông Đỗ Duy Hiển - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, về phía LILAMA có ông Bùi Đức Kiên - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó TGĐ - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó TGĐ - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó TGĐ; ông Trần Vũ Vương - Thành viên HĐQT cùng các ông bà trong Ban Kiểm soát, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và các cổ đông về dự.

Tại Đại hội, các cổ đông của LILAMA đã được nghe trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; và nhiều văn bản quan trọng khác.

Cụ thể: doanh thu năm 2023 đạt 5.013,3 tỷ đồng, tương đương 103,8 % so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 58,6 tỷ đồng (162,8%  so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 81,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phúc Hưởng - Phó vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng phát biểu tại đại hội

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải thu, phải trả, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu  quả sản xuất kinh doanh thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, thực hiện kiểm kê theo quy định làm cơ sở lập báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã tổ chức họp, hội ý và lấy ý kiến 57 phiên, ban hành 105 nghị quyết, 30 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Tổng công ty.

Ông Bùi Đức Kiên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại đại hội

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2023, ngày 7/11/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành Nghị quyết số 263/NQQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông, cụ thể: tỷ lệ chi trả cổ tức : 1%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 100 đồng); Số tiền trả cho cổ đông: 7.972.610.400 đồng (trong đố số tiền nộp cho Bộ Xây dựng là : 7.803.240.400 đồng, LILAMA đã hoàn tất việc nộp tiền cổ tức về ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023).  Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, các dự án/ công trường hiện hữu và tiềm năng, những yếu tố ảnh hưởng đối với thị trường, cùng với thực trạng sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau: doanh thu năm 2024 đạt 4.880,0 tỷ đồng, tương đương với 97,3%  so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế là 60,0 tỷ đồng (102,4% so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước là: 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó TGĐ Tổng công ty được Đại hội bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2021-2026

Trong khuôn khổ của đại hội còn có hai nội dung quan trọng: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Hữu Thành và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế ông Nguyễn Hữu Thành.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 chia tay ông Nguyễn Hữu Thành và chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Dũng được bầu làm thành viên HĐQT Tổng công ty

Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%; đại hội  cũng nhất trí cao tán thành ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó TGĐ trở thành thành viên mới trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h40 phút cùng ngày.

Thảo Chi - Duy Tình - Đức Bảo

 

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận