Thông báo mời họp ĐHCĐ và Tài liệu họp ĐHCĐ Lilama 2024

06/06/2024 17:35

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ

3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

4. Giấy ủy quyền ( cá nhân và theo nhóm)

5. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

6. Đơn ứng cử, đề cử ( cá nhân và theo nhóm)

7. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

8. Dự thảo quy chế làm việc

9. Dự thảo quy chế bầu cử

10. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT 

11. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024

12. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

13. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 ( Mẹ và hợp nhất) 

14. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 

15. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024

16. Tờ trình thông qua danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024

17. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

18. Thẻ biểu quyết chung

19. Phiếu biểu quyết

20. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

21. Phiếu bầu cử

22. Dự thảo biên bản kiểm phiếu bầu cử

23. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận