An toàn, Sức khỏe, Môi trường

20/03/2019 09:00

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP cam kết bảo vệ và gìn giữ môi trường, tăng cường sức khỏe, an toàn và an ninh cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và công chúng nói chung. Trong các hoạt động của mình chúng tôi sẽ đảm bảo:

Không có tai nạn, không có thiệt hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội, tôn trọng đầy đủ nhân phẩm, quyền con người, giá trị kinh tế và bản sắc văn hóa của cộng động ở những nơi hoạt động của chúng tôi.

 Phù hợp với cam kết này, chúng tôi phấn đấu:

- Nâng cao nhận thức cho các nhân viên của chúng tôi ở tất cả các cấp về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, quản lý môi trường và xã hội trong các hoạt động của chúng tôi.

- Xây dựng một hệ thống và các qui trình tích hợp để ngăn ngừa ô nhiễm, chấn thương tại nơi làm việc, cải thiện sức khỏe, tăng cường tính bền vững về môi trường và xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế được nêu trong các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

- Tiến hành đánh giá rủi ro và tác động đối với an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và xã hội. Có biện pháp ngăn ngừa đối với tác động tiêu cực và nếu không thể ngăn ngừa thì giảm thiểu, giản nhẹ, và/hoặc đền bù cho người lao động, cộng đồng môi trường bị ảnh hưởng.

- Hỗ trợ người dân và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh doanh của chúng tôi để nâng cao hoặc ít nhất khôi phục sinh kế và mức sống của họ.

- Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật.

- Thiết lập các biện pháp đánh giá và thường xuyên tiến hành giám sát, đánh giá.

- Công bố thông tin cho tất cả các bên có liên quan về các hoạt động và kết quả của những nỗ lực của chúng tôi.

- Đảm bảo rằng khiếu nại từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, người lao động và các đối tượng liên quan khác được đáp ứng và quản lý một cách thích hợp.

- Tuân thủ luật pháp quốc gia, các quy định và yêu cầu khác liên quan đến lao động, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

Chính sách này áp dụng cho toàn bộ phạm vi hoạt động của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP và các nhà thầu.

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận