Top bình chọn

Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Thí sinh : Nguyễn Trọng Hùng
Thí sinh : Nguyễn Thị Hường
Thí sinh : Vũ Thị Thu Hà
Thí sinh : Đoàn Thị Thuỷ
Thí sinh : Nguyễn Hoàng Đan
Thí sinh : Nguyễn Hải Hà
Thí sinh : Văn Thị Nguyện
Thí sinh : Văn Thị Nguyện