Tài liệu ĐHCĐ thường niên Tổng Công ty năm 2021

07/05/2021 08:32

1

Giấy mời họp ĐHĐCĐ

2

Chương trình làm việc ĐHĐCĐ

3

Phiếu biểu quyết trực tuyến

4

Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ (cá nhântheo nhóm)

5

Thông báo v/v đề cử thành viên HĐQT, BKS

6

Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (cá nhântheo nhóm)

7

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS

8

Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

9

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

10

Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

11

Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

12

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Mẹ + Hợp nhất)

13

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

14

Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch 2021

15

Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

16

Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

17

Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty

18

Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT

19

Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

20

Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

21

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

  22Dự thảo Nghị quyếtBiên Bản ĐHĐCĐ năm 2021

  23   Bộ Xây dựng đề cử ứng viên tham gia TV HĐQTTV BKS

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết

Gửi bình luận